banner_it

4 taraplaýyn uzaldylan lukmançylyk formasy skrab eşigi

Gysga düşündiriş:

Gap-gaç kostýumy: V boýnuň ýokarsy we ylgaw balagy

90% poliester, 10% spandeks, 4 taraplaýyn uzalma

Düwürtmek / Çalt gury, aňsat ideg, Gyrmyzy çydamly.

Iş we maşk üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

4 taraplaýyn uzaldylan lukmançylyk bitewi skrab eşigi, ýokary derejeli rahatlygy, çeýeligi we çydamlylygy sebäpli dünýädäki saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda meşhur saýlama boldy.Bu gabyk kostýumlary saglygy goraýyş işgärlerine birnäçe peýdany hödürleýär, bu bolsa olary islendik lukmançylyk işgäriniň formasyna möhüm goşundy edýär.

Önümiň artykmaçlyklary

4 taraplaýyn uzalmada lukmançylyk ýeke-täk skrab kostýumynyň esasy artykmaçlygy, hereket azatlygyna mümkinçilik berýän we uzak iş wagty rahatlygy üpjün edýän dört taraplaýyn uzaldylan materialdyr.Matanyň çeýeligi, işleýän wagtyňyz çäklendiriji duýmaýan iň amatly laýyklygy üpjün edýär.Rahat uzalma bilen bir hatarda, skrab kostýumynyň matasy dem alýar we çyglylygy üpjün edýär, geýeniň çalşyklarynda sowuk we rahat bolmagyny üpjün edýär.

Önümiň satuw nokady, çydamlylygy we uzak möhletli dizaýny bolup, ony saglygy goraýyş işgärleri üçin ideal maýa goýumyna öwürýär.Gap-gaç kostýumynyň ýokary hilli tikişi we material düzümi, eşigiň yzygiderli geýmek we ýuwmak arkaly gowy saklanmagyny üpjün edýär we ýygy-ýygydan çalşylanda pul tygşytlaýar.

Haryt amaly

Şuňa meňzeş önümler bilen bäsdeşlik nukdaýnazaryndan lukmançylyk formasyny üpjün edijiler dört taraplaýyn uzaldyş dizaýnlaryny hödürläp başladylar.Şeýle-de bolsa, 4 taraplaýyn uzaldylan “Medisina ýeke-täk skrab” kostýumymyz, stiliň, rahatlygyň we hiliň deňagramlylygy bilen tapawutlanýar.Uzaldylan material ony hereketi çäklendirip biljek pes hilli matalary ulanyp biljek bäsdeşlerden tapawutlandyrýar.

Medicalhli lukmançylyk eşiklerinde bolşy ýaly, dogry arassalamak we sterilizasiýa etmek zerurdyr.4 taraplaýyn uzaldylan lukmançylyk bitewi skrab eşigimiz, yzygiderli ulanylmagyny we arassalanmagyny üpjün etmek üçin niýetlenendir;egin-eşigiň hilini saklamak üçin ýuwmak görkezmelerini üns bilen ýerine ýetirmek möhümdir.

Hyzmatlarymyz

Sözümiň ahyrynda, 4 taraplaýyn uzaldylan lukmançylyk formasy skrub eşigi, amatly, çeýe we çydamly iş eşiklerini gözleýän saglygy goraýyş işgärleri üçin iň oňat önümdir.Özboluşly uzyn dizaýny ony bäsdeşlerden tapawutlandyrýar we hereketi hiç wagt çäklendirmeýän iň amatly laýyklygy üpjün edýär.Göwnejaý ideg we tehniki hyzmat bilen, skrab kostýumy uzak wagtlap dowam eder, pul tygşytlar we lukmançylyk hünäri bilen meşgullanýanlara iň amatly bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň