banner_it

Biz hakda

takmynan_img

KompaniýaProfil

E-Aýdym eşigiHytaýyň demirgazygyndaky Şandong welaýatynda ýerleşýän öndüriji.2014-nji ýyldan bäri öndürýärislukmançylyk eşikleriweaşpez formasyABŞ we Awstraliýa bazary üçin.Jemi aýlyk kuwwaty 300,000 birlik.

Döredilen günümizden başlap, ABŞ we Awstraliýa bazarlary üçin lukmançylyk eşiklerini we aşpez eşiklerini öndüriji ynamdar öndüriji bolduk.Aýlyk önümçilik kuwwatymyz 300 000 bölege ýetýär, bu Linýi şäherindäki 120 zawod we beýleki iki zawod bilen şertnama baglaşylan önümçilik liniýasy bilen öndürilýän zawodymyz tarapyndan gazanylýar.

Dürli görnüşli önümçilik ukybymyz, dürli önümçilik liniýalarynda dürli görnüşli formalary öndürmäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen önümçiligiň hilini we ýük daşama durnuklylygyny saklaýar.Önümiň hilini we gowşurylyş wagtyny üpjün etmek üçin egin-eşik gözleglerine, ösüşine we önümçiligine gönükdirilen saýlama toparymyz bar.Üç iş gününiň dowamynda birmeňzeş nusgalar berip bilerler we önümçilik sargytlary alnandan soň 20-55 günüň içinde berip bilerler.

hakda
abouy_ab

Dürli matalarda lukmançylyk eşiklerini öndürýäris

TC poplin we Twill

Poli etrap spandeks

Poli pagta spandex, Twill

Poly spandex 4 taraplaýyn uzalma

Lukmançylyk formamyz häzirki wagtda TC poplin we egrilen matalary ulanýan stilleri, polikotton spandex we egrem-bugram dizaýnlaryny ulanyp, nahar taýýarlamak üçin aşpez eşiklerini, polipandex 4 taraplaýyn lukmançylyk geýimlerini we poliraýon spandex görnüşlerini öz içine alýar.Hil gözegçiligine çynlakaý çemeleşýäris we öndürilen her formanyň iň ýokary standartlara laýyk gelýändigini barlamak üçin ýygy-ýygydan barlaglar geçirýäris.

Biziň maksadymyz, müşderilerimiziň uzak möhletli hyzmatdaşy bolmak we olara has gowy önümler we hyzmatlar bermek.Hil kärhananyň durmuşydyr we has gowulaşmaga we gowulaşmaga çalyşmak üznüksiz ösüşimiziň hereketlendiriji güýjidigine ynanýarys.Adaty lukmançylyk ýa-da aşpez formasy gerek bolsa, bize ýüz tutuň we siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

hakda

Hiliň kompaniýanyň durmuşydygyna we müşderiniň biziň bilen uzak wagtlap gatnaşyk saklamagynyň esasy sebäbine ynanýarys.Şonuň üçin has gowy we gowulaşmak üçin köp synanyşýarys ....